ЗӨВЛӨМЖ

Иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл хавсаргах (Барилгын хэмжээ м 3, зориулалт, дулааны ачаалал, Гкал/ц тусгасан байх)
Төлөвлөж буй барилгын ачаалал 1 Гкал/цаг-аас бага бол:
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээ,
Кадастрын хамт хавсаргах (Нийслэлийн захирамжтай байх)
Байршлын тойм зураг хавсаргах
Төлөвлөж буй барилгын ачаалал 1 Гкал/цаг-аас их бол:
Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, батлагдсан эскиз зураг
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээ,
Кадастрын хамт хавсаргах (Нийслэлийн захирамжтай байх)
Байршлын тойм зураг хавсаргах
Халаалтын ачааллыг Гкал/цаг-руу шилжүүлэх.
Та цахим системд асуулгын дагуу мэдээллээ үнэн зөв бүртгүүлнэ үү.
Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн хүсэлтийг Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд хүлээн авч мэдээллийн үнэн зөв байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулна.
Таны мэдээлэл буруу бүртгэгдсэн тохиолдолд хариуг цахимаар өгч хүсэлтийг шууд хаана.
Таны хүсэлтийн хариуг ажлын 14-30 хоногийн хугацаанд цахимаар мэдээллэнэ.
Програмтай холбоотой санал хүсэлт байвал доорх утсаар холбоо барина уу.
75753047 - 290
УБДС ТӨХК-ийн комиссийн шийдвэрүүд

Техникийн нөхцөл авах хүсэлт

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК © 2016